Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.METEORITES.SALE

 

I. УВОД

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Метеорити" ООД (наричан по-долу Meteorites.sale), от една страна, и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.meteorites.sale (наричани за краткост "Сайт"), от друга страна.

Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина www.meteorites.sale

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Meteorites.sale (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

Всички раздели в това споразумение са номерирани със римски цифри а точките и подточките към тях с арабски цифри.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика:

"Метеорити” ООД

- ЕИК (БУЛСТАТ):

118583892

- ИН по ЗДДС:

BG118583892

- Седалище и адрес на управление:

7500 Силистра, ул. П.К.Яворов №3, ет.6, ап.16

- Адрес за упражняване на дейността:

1700 София, ул. Иван Пейчев №12 Г, ет.3, ап.11

- Данни за кореспонденция:

Раздел: За контакти с Нас2. Надзорни органи:

 

2.1 Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 915 35 18
факс: 02 / 915 35 25
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб-сайт: www.cpdp.bg

 

2.2 Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg

 

3. "Метеорити" ООД е регистрирано дружество от КЗЛД като администратор на лични данни с идент. Номер426399.

 

4. Линк към онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

 

III. ДЕФИНИЦИИ

 

1. Продавач meteorites.sale

2. Сайт – домейна www.meteorites.sale и неговите под домейни ако има такива.

3. Клиент/Купувач/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Meteorites.sale по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
6. Стоки/Артикули и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
7. Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
9. Съдържание
9.1 Цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
9.2 Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
9.3 Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
9.4 Информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
9.5 Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
9.6 Данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
10. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация съобразени със закона.
11. Транзакция – действието от страна на Meteorites.sale завъзстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или не осъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път или на място в офиса. Действие от страна на Купувача за заплащане на дадена стока/и и услуга/и към Продавача осъществяваща се по банков път, наложен платеж или чрез онлайн разплащателни методи предложен в Сайта.
12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

13. Въпрос – Форма на обръщение към Meteorites.sale с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница изпратена по електронна поща /имейл/ или по телефона.
14. Отговор – писмена или устна информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос за определен продукт към сайта чрез формата за контакт или по телефона. Отговорът представлява обяснение предоставено от Meteorites.saleв рамките на един диалог.

15. E-MAILелектронна форма за комуникация между купувач и продавач.

 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Общите условия на Meteorites.sale са задължителни за всички потребители на САЙТА.
2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се:

2.1 Запознали внимателно с общите условия за използването му.

2.2 Съгласили да ги спазвате безусловно.
3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Meteorites.sale по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4. Meteorites.sale има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат рестриктивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки и услуги.
5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Meteorites.sale ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това НЕ прави недействителни или неприложими останалите разпоредби.
7. Meteorites.sale полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Meteorites.sale уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от Meteorites.sale по всяко време или могат да съдържат грешки.
9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Meteorites.sale се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
10. Всички стоки, включително тези в промоция/намления се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Meteorites.sale не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА


1. Достъпът до сайта www.meteorites.sale с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент. Регистрацията на потребителски профил в Meteorites.sale НЕ е задължителна, за да използвате сайта, да правите поръчки или да задавате въпроси посредством предоставените форми за попълване. За да използвате предимствата на потребителски профил в Meteorites.sale обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в Meteorites.sale стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следите по-лесно тяхната цена, да се възползвате от специални промоционални предложения и т.н. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.


2. Meteorites.sale си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Meteorites.sale по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел Връзки с клиенти на Meteorites.sale, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Meteorites.sale не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел За контакт с Нас. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Meteorites.sale си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
5. Meteorites.sale може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каκвито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга за което ще бъде изрично упоменато в описанието на продукта/услугата. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

VIII. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ


1. Съдържанието, съгласно определението в глава III - „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Meteorites.sale.
2. Meteorites.sale има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
3. Нищо в сключения между Meteorites.sale и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Meteorites.sale да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Meteorites.sale върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Meteorites.sale.
4. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Meteorites.sale за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Meteorites.sale и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Meteorites.sale, който има право да потърси отговорността на Клиента за това по съдебен ред.
7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Meteorites.sale няма да се счита за съгласие от страна на Meteorites.sale да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Meteorites.sale.
8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Meteorites.sale.


IX. ПОРЪЧКА

 

1. Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да сегенерира поръчка през сайта е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по следният начин:

1.1 Чрез бутоните "Добави в количката" на страницата на всеки продукт и на страница със списък от продукти. Тези бутони добавят избрания продукт в потребителската количка, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения имейл ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от оператор по е-мейл или телефон, като статуса на текущата, както и на предишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в Meteorites.sale, ако e използвал такъв.


2. Всяка добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

3. Продавача поема отговорност за дοставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел/вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 

6.1 Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

6.2 Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

6.3 Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

6.4 Липса на телефон за контакт с потребителя.


6.5 Не приемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
6.6 Осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
6.7 Предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

6.8 Предходни злоупотреби от страна на клиента/потребителя, които са били в ущърб за Meteorites.sale в това число материални, финансови, морални и т.н. (Невзети пратки до поискване в офис, неизпълнени условия по договори, разпространяване на неверни данни за продавача и т.н.)

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за Наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

X. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 

1. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от избраните от клиента продукти и дестинация на пратката.

2. Meteorites.sale има правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това. При допусната техническа грешка при публикуване на цените, Meteorites.sale има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя и в такъв случай Meteorites.sale се задължава да върне предварително заплатената от клиента сума, ако има такава.

XI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Meteorites.sale банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

Важно! При получено плащане по банков път задължително се издава данъчна фактура към платеца, за което същият е длъжен да предостави идентификационни данни съгласно действащото законодателство (за физически лица и еднолични търговци - ЕГН или ЛНЧ, за юридически лица - ЕИК, за други лица - служебен номер).

3. Плащане през ePay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Euroline, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic): При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на ePay.bg, за да финализирате транзакцията; след постъпване на плащането в нашата система започва обработката на Вашата поръчка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. През системата на ePay.bg, могат да се заплащат стоки до 2000 лева.

4. Директно плащане с карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron/Classic, Vpay и JCB). Заплащането се извършва чрез системата на iCard. При избор на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на iCard.com, за да извършите плащането. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера.5. Директно плащане чрез платежна система PayPal. При избор на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на PayPal, за да извършите плащането. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера.XII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

1. Всеки потребител (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14 календарни дни от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

2. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при Meteorites.sale. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др. 

3. Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към Meteorites.sale са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в офиса на магазина или да я изпрати по куриер. Адресът на магазина е посочен в раздел: За контакти с Нас

4. Meteorites.sale възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако са били начислени такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от ЗЗП.

За повече подробности моля прочетете нашата Политика за връщане на продукт.

5. В случай, че Клиентът(ако е физическо лице) поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне сумата по платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
5.1 Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
5.2 Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиентаили на място в офиса, след като са изпълнени всички условия по правото за отказ описани в тези общи условия и предварителна уговорка с продавача.
6. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

7. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Meteorites.sale, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора чрез писмен вид или по телефона.

9. Стоката, която връщате при право на отказ чрез куриер, трябва да има опция „Преглед“, в противен случай си запазваме правото да откажем да приемем пратката до разрешаването на проблема. Ако сте забравили да посочите опцията „Преглед“, куриер ще се свърже с Вас за да получи разрешение. Това не оскъпява услугата.

 

 

XIII. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ


1.  Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:


1.1 При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие в писмен вид(договор) на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца в определения срок посочен договора;
1.2 При доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
1.3 При доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента и спазен срок за изпълнение от срана на продавача;
1.4 При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
1.5 При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, стоки чувствителни към атмосферно влияние, които трябва за се съхраняват по изрично оказан от продавача начин;
1.6 При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

1.7 При доставка на стоки, на който умишлено са премахнати защитни стикери указващи и защитаващи гаранционни компоненти или защитен знак за оригиналност на един продукт поставен от производителя. Задължение на Продавача е да установи това в присъствие на куриер в момента на връщане на стоката и да състави констативен протокол в три екземпляра. Копие от констативния протокол заедно със закупения артикул/стока ще бъде върнато на Клиента с правото на отказ от страна па Продавача да възстанови сумата или замени артикула/стоката.

 

XIV. ДОСТАВКА НА СТОКИ


1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи към тях.
3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

XV. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАТКИТЕ

 

1. Meteorites.sale застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.


XVI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 

 

1. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Meteorites.sale за завеждане на рекламацията. Meteorites.sale се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.
2. Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай, клиентът трябва да върне стоката в запазената оригинална опаковка, с не нарушена цялост на продукта и без видими следи от използване, в съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП. При неизпълнение на тези условия Meteorites.sale запазва правото си да не приеме върнатата стока и съответно да не възстанови стойността на закупените продукти от Клиента. Клиентът е длъжен да уведоми Meteorites.sale за желанието си да върне стоката / стоките с електронно писмо на имейл: sale@meteorites.sale 

3. Всички стоки, предлагани в Meteorites.sale, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

4.  За фабричен дефект се смятат всички дефекти който се установени не по късно от 48 часа от получаването на стоката и е изпратен имейл на: office@meteorites.sale

 

5. Meteorites.sale си запазва правото да поставя върху даден продукт/стока по свое усмотрение гаранционни и предпазни стикери с цел предотвратяване от страна на Купувача от проникване, отваряне, отделяне от целостта на даден продукт на гаранционни компоненти и такива със защитени авторски права, интелектуална собственост и гаранционни срокове. За неспазване на тези условия ще бъде приложен отказ от гаранционно обслужване и отказ от замяна и/или връщане описан в раздел XIII точка 1.7

 

XVII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ


1. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

3. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин по своя през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  Meteorites.sale няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

Важно! Прочетете внимателно нашата политика за защита на личните данни и GPDR

 

XVIII. РЕКЛАМА


1. Бюлетините на Meteorites.sale, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Meteorites.sale.
2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Meteorites.sale.
3. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0878123333.
4. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

XIX. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера). 

 

XX. ОТГОВОРНОСТ


1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

XXI. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

 

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

2. Линк към онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК): https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

 

Дата на актуализация на Общите условия: 25.05.2018

 

 

Прочетет още:

Контакти

Защита на личните данни