Често задавани въпроси (FAQ)

Какво представлява сертификат за автентичност на един метеорит? Какво е класификация на един метеорит?

Сертификата за автентичност на един метеорит представлява малък документ, който колекционерът или собственикът на метеорит трябва да притежава и да прилага като доказателство за истинността и автентичността на притежавания от него метеорит. Той не престава да бъде метеорит ако липсва сертификата за автентичност, но губи стойност и доверие. 

Този сертификат се издава от продавача, с който заявява и декларира пред купувача, че метеорита е истински и предоставя основна информация за метеорита. Тази информация е следната: име на метеорита, класифицационен номер ако има такъв, място на падане, дата на падане, основно тегло, тегло на фрагмента, информация за продавача и IMCA номер ако има такъв. особенни заблежки и пояснения.

С това негово действие (издаване на сертификат) продавача залага своето име и репутация.

 

Класификация на един метеорит представлява подробен анализ на метеорита в акредитирана лаборатория, университет или институт.  Изпраща се малка мостра - дарение (която остава там за винаги) от 30гр. или 30%, което е по малкото и върху нея биват извършени подробни анализи на състава, петрография, структурен анализ и др. Съответно, след този анализ, метеорита получава така наречената класификация. Определя се към кой точно вид, тип, група, подгрупа преднадлежи анализираният метеорит.

Получава уникален номер в световният метеоритен бюлетин, нещо като ЕГН. Там е публикувана цялата история на метеорита, кой го е намерил, къде, колко тежи, колко фрагмента са намерени и т.н. Информация за лабораторията, която го е класифицирала. Също така съдържа и информация за този, който е изпратил метеорита за класификация, неговото име и националност. Класификационен номер може да представлява различни комбинации от думи, цифри и обозначения. Примерно метеоритите открити в пустините на северозападна Африка са обозначени като "NWA" и номер, примерно NWA 5000, метеоритите намерени в облас или град могат да бъдат записани с името на областа или града в който са намерени. Agoudal, Taza, Campo del Cielo и т.н. Могат да бъдат записани на име на пустиня като например Dhofar или Atacama с последващ номер.

 

Некласифицирани метеорити.

Метеоритите, които не са класифицирани могат да бъдат записани само като се посочи тяхното местоположение на откриване. Примерно NWA XXX, Dhofar XXX, Atacama XXX и т.н.

Много търговци предпочитат да не класифицират метеорити, които не са от огромно значение за науката, метеорити, които представляват естествени склуптури и имат приятна, красива външност, ненужно оскъпяване. Класификацията става по желание на този който притежава метеорита. Тя не е задължителна. Метеорит без класификация не го прави по-малко метеорит от останалите.

Радиоактивни ли са метеоритите, могат ли да ни навредят с нещо?

Метеоритите не са радиоактивни, те имат по ниска радиация от естествения земен фон. Те не съдържат опасни химични елементи. 

Какво е XRF (Рентгенова флуоресценция) анализ и надежден метод ли е за установяване на една скала дали е метеорит или не?

Рентгенова флуоресценция е един много надежден метод за установяване на космичният произход на един метеорит от земните скали. 

С него можем да направим анализ на химичните елементи които се съдържат в дадена проба. Спрямо този анализ и получените резултати ние можем да установим дали пробата е метеорит или не.

Рентгенова флуоресценция (XRF) е аналитична техника , която използва взаимодействието на рентгенови лъчи с материала , за да се определи неговия елементен състав.

XRF е подходящ за твърди вещества , течности и прахове , и в повечето случаи не разрушава пробата т.е бездеструктивен метод. 

Какво е рентгенова флуоресцениция?
Когато рентгенови лъчи от първичен рентгенов източник на възбуждане - рентгенова тръба или радиоактивен източник , проникнат в дадена проба , те могат да се абсорбират от атома или да се разсеят в материала. Процесът , при който рентгеновите лъчи се абсорбират от атома , като предават цялата си енергия на електрон от вътрешен електронен слой се нарича „фото-електричен ефект“. При този процес , ако първичните рентгенови лъчи са с достатъчна енергия се избива електрон от вътршен електронен слой , като се създава ваканция. Тази ваканция довежда атома до
нестабилно състояние. За да се снеме възбуждането на атома , електрон от външен електронен слой преминава на по-вътрешен електронен слой , като запълва образувалата се ваканция. По време на този процес се излъчва характеристично рентгеново лъчение , което е с енергия равна на разликата между енергиите на свързване на нивата между които се извършва преходът. Излъчването на рентгенови лъчи при този процес се нарича „рентгенова флуоресценция“. Процесът на детектиране и анализиране на тези рентгенови лъчи се нарича „рентгено-флуоресцентен анализ“

Кои са основните видове метеорити?

Метеоритите се деллят на три основни групи:

Каменни метеорити.

Каменните метеорити се делят на две основни под групи, хондрити и ахондрити.

Каменно-железни метеорити.

Каменно-железните метеорити се делят на две основни подгрупи, паласити и мезосидерити.

Железни метеорити.

В момента, железни метеорити се класифицират в две утвърдени системи. Само преди няколко десетилетия, железните метеорити са класифицирани единствено в съответствие с макроскопски структури, когато тяхната полирана повърхност е гравирана с азотна киселина. В зависимост от тези структури, те се разделят на три класа: Октаедрити, Хексаедрити и Атаксити. Освен това, съвременните изследвания са направени с много с по-усъвършенствани инструменти, като например електронни микропроби и рентгенови спектроскопи, устройства, които ни дават възможност за откриване на малки количества на микроелементи като германий, галий, или иридий. Въз основа на специфични концентрации на тези микроелементи и тяхната корелация с цялостното съдържание на никел, железните метеорити се класифицират в няколко химически групи, като всяка група се смята, че представляват уникално тяло-родител.

 

Прочетете още...

Какъв е произходът на различните видове метеорити?

Каменни метеорити - Изучаването на минералогичният състав и на вътрешната структура на метеорита показва, че те представляват сами по себе си отломъци от голямо небесно тяло.  Структурата на каменните метеорити показва, че тези метеорити се образували при бързо изстудяване и кристализиране на разтопеното или намиращо се в газообразно състояние при много висока температура вещество. Хондрулите, които се срещат в повечето от метеоритите, представляват сами по себе си бързо застинали капчици материя. По своя минералогичен състав, каменните метеорити са близки до дълбините на скалите: базалти и перидотити, които са скрити в Земята под нейния горен затвърдял пласт.

Желязно-каменните метеорити, включително и паласитите, чиято структура говори за образуването им в условията на твърде слабо поле на привличане (гравитация), навярно имат сходство с още по-дълбоките пластове на Земята, които представляват от себе си обвивка на нейното вътрешно желязно-никелово ядро. Така, като разглеждаме метеоритите от различните класове, ние виждаме, че те могат добре  да представляват всички части на нашата планета. Те са нещо като образци от отделни пластове на Земята. Във връзка с това ще отбележим, че изучаването на метеоритите има много голямо значение и за изучаване строежа на дълбоките части на Земята, недостъпни за непосредствено изследване.

Железни метеорити - тяхният произход е от ядрото на планета или голям дефиренциран астероид. След разтопяването на общата хондритна маса, която е образувала по-големите астероиди или планети, по-тежките елементи като желязо, никел, кобалт, хром, мед, формират ядрото на тези астероиди.

 

Прочетете още...

Къде и как падат метеоритите?

Метеоритите падат по всяко време на денонощието и на годината и на всякакви места по земното кълбо. Не може предварително да се предскаже къде и кога ще падне метеорит. Както вече споменахме, падането на метеорита се съпровожда от прелитането по небето на огнено кълбо, наричано болид, от силни звукови явления и разтърсване на почвата, къщи и предмети. Болидът се появява под формата на ярка звезда, която бързо се увеличава по своята яркост, превръщайки се в огнено кълбо.

При падане на метеорит, обикновено се наблюдават твърде силни светлинни явления. По небето прелита разпръскващо искри ярко огнено кълбо с опашка. Местността на стотици километри наоколо се осветява от силна светлина, а на небето след огненото кълбо остава слабо светеща, извита следа. След изчезването на огненото кълбо, което прелита на небето само за няколко секунди, се усещат силни удари, подобни на взривове. На много места се усеща разтърсване на земната повърхност и на сградите, разтварят се врати, чупят се прозорци, падат предмети. Веднага след ударите се чува гръмоподобен грохот, трясък, далечни тънтежи и глух шум.

Болидът прелетява в продължение само на  няколко секунди. Нощно време осветява силно местността на стотици километри наоколо с дрезгава сякаш трепкаща светлина. След това той в един миг изчезва, като обикновено се разпада на няколко части и разпръсва касхад от искри. Няколко минути след изчезването на болида се чуват отначало резки откъслечни удари, напомнящи взривове, а след това – грохот, трясък и постепенно отслабващо буботене.

Болидът може да се види в радиус на 300-400 километра а звуковите явления се разпространяват на по-малко разстояние. Поради това в отдалечени от мястото на падане на метеорита пунктове могат и да не се чуят звуци, макар и да е бил видян твърде ярък болид. Понякога отделни очевидци отбелязват слаби, сякаш шумолящи или шушнещи звуци, чувани през времето на летенето на болида. Тези звуци са свързани най-вероятно с електромагнитни явления. Очевидците които се намират близо до мястото на падане на метеорита, на разстояние  до 1-2 км. Чуват свистения, бръмчене и глух звук предизвикани от приближаващият земята метеорит.

 

Прочетете още...

От какво са съставени метеоритите? Какво е тяхното химично съдържание?

Каменни метеорити:

Хондрити:

В химичния им състав, хондритите приличат на Слънцето, обединение на най-летливите елементи като водород и хелий. Въпреки това, разпределението на елементите не е единна в оригиналната слънчева мъглявина – елементен състав разнообразен както условията, при които се формират хондритовите основни тела майки. Различни астероиди са образувани в различни региони и на Слънчевата мъглявина при различни условия. Тези основни тела-майки са били допълнително подложени на различни термични и химични процеси, както и въздействия с други астероиди, са се получили различни видове хондрити, които са категоризирани в няколко кланове, групи и подгрупи от модерни метеоритици и космохимици. Ще Ви представим по-голямата част от тези кланове и групи на отделни страници. Въпреки това, хондритите не са само диференцирани в кланове и групи, отразяващи химични и изотопни отношения помежду си, общи основни тела майки, или региони на образуване в Слънчевата мъглявина.

Ахондрити:

Ахондритите са проби от други диференцирани светове, и следователно представляват много хетерогенен клас от метеорити. Повечето от тях са толкова примитивни, че са почти хондрити по състав и възраст, подобен на първичните хондрити. Тези така наречени примитивни ахондрити са остатъците от частично топене, което се е състояло на малки тела майки, които имат хондритни композиции. След началната фаза на загряване (разтапяне), те бързо са се охладили, т.е. геологически активни. В по-късен раздел, ние ще разгледаме различните видове примитивни ахондрити – известни още като групата PAC.

Други, по-еволюирали ахондрити, са имали по-широка вулканична обработка, включително магмени процеси, подобни на геоложките дейности срещани на Земята. Някои от тези ахондрити са базалти, богати на калций вулканични скали, които представляват горната кора на техните тела-майки. Други са богати на магнезий вулканични скали, които се образуват в по-дълбоките части на кората и с продължителна термична обработка.

Каменно-железни метеорити:

Те се делят на два основни типа, паласити и мезосидерити.

Паласитите са съставени от кристали оливин, определени в никел-желязна матрица. Смята се, че са се образували на границата на ядро-мантията на голям астероид. Когато те са шлифовани и полирани, те са сред едни от най-красивите метеорити.

Паласитите представляват от себе си нещо като гъба в чиито празнини се съдържа минерал със зелено-жълт цвят наричан оливин. Тази структура показва, че затвърдяването на веществото в паласитите при тяхното образуване станало при равномерно разпределение по цялата маса (но изолирано едно от друго) на такива рязко различни по относителното си тегло вещества, като никелистото желязо с относително тегло 7,8 и оливина с относителното си тегло 3,4. Това е могло да стане само в случай, че паласитите са се втвърдили при липсата поне на значителни гравитационни сили, например в централната част на голямо космично тяло – планета  (в мантията). Този факт има важно значение за обяснение произхода на метеоритите.

Мезосидеритите са смес от метални зърна, пироксен, оливин и plagioclas. Смята се, че те са се образували, когато два астероида са се сблъскали един в друг, единият богат на метали, а другия на силикати.

В мезосидеритите в противоположност на паласитите основната, гъбеста маса се състои от каменисто вещество (от силикати). А никелистото желязо е разпръснато във вид на големи включвания, подобни на оливина в паласитите.

Железните метеорити са съставени предимно от никел-желязна сплав, и съдържат само незначителни допълнителни минерали. Тези допълнителни минерали често се срещат в заоблени включвания, които се състоят от троилит на желязо-сулфиди или графит, често заобиколен от шрейберзит на желязо-фосфиди и кохенит на желязо-карбиди. Независимо от факта, че някои железни метеорити съдържат силикатни включвания, повечето имат фундаментално същият повърхностен външен вид.

 

Прочетете още...

С какво метеоритите са променили историята на човечеството? Каква е тяхната роля в религията?

Повечето метеорити от космоса изгарят като метеори, ивици от светлина  в горните слоеве на атмосферата. Те рядко оцеляват предизвикателството да достигнат земята. По този начин те се превръщат в обекти, свързващи небесата със земята. Като такива, те са оставили по-голям отпечатък върху човешката история, отколкото обикновено се предполага.

 

Желязната епоха

 

Но как е било открито желязото? Точката на топене на медта е (1082 ° C) достатъчно ниска, че лесно да може да се добива и да се топи рудата, докато точката на топене на желязо (1535 ° C), изисква по-специални методи за добив и обработка. Какво е дало представата, че желязото е нещо, което трябва да се търси и развива?

Една от характеристиките, която разделя хората от животните е, че ние правим сами своите инструменти. Нашите ранни предци изработвали първите си инструменти от кост, дърво и камък. Каменната епоха носи името си от когато каменните сечива представлявали най-високото постижение на технологията. По-късно била открита медта и нейните сплави с калай (бронз), при които се получават по-трайни оръжия и инструменти, предлагащи значителни предимства. Бронзовата епоха започва през третото хилядолетие пр.н.е. за голяма част от Евразия, въпреки че нейното начало и край варират широко из целия свят. След около 1400 г. пр.н.е. Хетите от Мала Азия открили, че желязото може да се претапя от общите руди, от което могат да се произвеждат още по-добри инструменти и арсенал, като по този начин се поставя началото на желязната епоха.

 

Много археологически обекти от късната бронзова епоха всъщност съдържат артефакти, изработени от приблизително 90% желязо. Известен пример е камата възстановена от гроба на Тутанкамон. Химическите анализи показват, че примесите в нея са никел – сигурен знак, че желязото е дошло от метеорит.

Ранните ковачи явно намирали и използвали естествено претопено желязо. Те бързо са осъзнали превъзходството му. Хетите и шумерите правели тази връзка и наричали желязото „огън от небето.“ Египетската дума за това означава „гръм от небето“, а асирийският термин е „метал на небето.“ С метеоритите като вдъхновение и пример за директна употреба, оценяването и разбирането на земните железни руди вероятно е било неизбежно. Метеоритите са пряко отговорни за началото на желязната епоха.

По ирония на съдбата, дори и днес 27% от световното производство на никел идва от мини в големия метеоритен кратер Съдбъри в Онтарио, Канада.

Астрономическите събития са променили историята и са засегнали живота на обикновените хора по изненадващо много начини, но само метеоритите са тези, които всъщност падат на Земята. Те са имали голямо влияние върху човечеството – като ресурс за изграждане на цивилизация, като богове дошли на земята и като причина за масово измиране. Но докато наблюдавате огнените пътеки на Персеидите или болида Леонид, моля мислете си само за величието, а не за ужаса.

 

 Прочетете още...

 

Метеоритите в историята и религията.

 

През вековете, различни култури и древни цивилизации са почитали метеоритите като свещени предмети. Грандиозното падане на метеорит, придружен от светлинни и звукови явления като падащи звезди, дим, гръм и гърмежи винаги е запалвал човешкото въображение, будещ страх и ужас у всеки, който станел свидетел на такова събитие. По очевидни причини останките от тези инциденти, действителните метеорити, често били задържани като свещени камъни или предмети на властта. Те били почитании използвани в респективните им религиозни церемонии

Местните племена в целия свят почитали метеоритите и подобни истории има в Гренландия, Тибет, Индия, Монголия и Австралия. Чистото желязо винаги е било рядкост и затова не е чудно, че железните метеорити били особено желани от древните цивилизации като суровина за култови ножове и оръжие във времената преди желязната епоха.

Няма много доказателства за култова почит или поклонение на метеорити в Европа през последните 1500 години.

Водещото влияние на християнството осъжда всички езически ритуали и вярвания през Средновековието, оставяйки единствено следи от предходните религии и обичаи. Въпреки това, дори и днес метеори се разглеждат като поличби в някои селски райони в Германия, Франция и Италия. Някои хора вярват, че падаща звезда е добра поличба. Те буквално ще искат по една звезда, убедени, че тяхното желание ще се сбъдне, стига да не казват на никого какво е. Други смятат метеорите като лоши поличби, кръстосват се и казват „Амин“, „Бог да го напътства“ или нещо подобно за да се избегне лош късмет.

Ако вземем под внимание факта, че тези навици отразяват по-стари традиции, ние можем да кажем със сигурност, че метеорите и метеоритите са били слабо разбирани в Средновековието и третирани по същия начин като други свръхестествени явления. Тази неяснота е добре документирана за един от най-известните европейски метеоритни дъждове.

 

Прочетете още...

 

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас